Gebruiksvoorwaarden

 1. Algemeen: Welkom op de website van Car-Matchers www.car-matchers.be (hierna aangeduid als de “Website ” ). Hier vindt u de basisregels die uw gebruik van de Website beheers en (hierna aangeduid als de “ Gebruiksvoorwaarden ”) . Gelieve deze door te nemen alvorens u gebruik maakt van deze Website op welke wijze dan ook. Gelieve er rekening mee te houden dat elke keer dat u gebruik maakt van de Website, de laatste versie van deze Gebruiksvoorwaarden uw gebruik zal beheersen en dus impliceert dat u steeds me t de voormelde versie akkoord gaat. Indien u niet akkoord gaat met een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of u hinder ondervindt bij het lezen ervan, vraagt Car-Matchers u vriendelijk om haar te contacteren en in tussentijd ieder gebruik van deze Website te staken (zie contactgegevens onderaan de Gebruiksvoorwaarden).

 2. Aard van de aangeboden informatie: De informatie die beschikbaar is op deze Website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk advies worden beschouwd. Deze Website en alle inhoud van deze Website wordt beschikbaar gesteld “zoals zij is” en zonder garanties. Het gebruik van de Website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

 3. Toegestaan gebruik: De Website mag alleen gebruikt worden op de manier die expliciet beschreven wordt in deze Gebruiksvoorwaarden.

 4. Aansprakelijkheden: Car-Matchers levert grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze Website zo volledig, correct, nauwkeurig en bijgewerkt als mogelijk is. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie niet beschikbaar zou zijn, zal Car-Matchers proberen dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen, verzoekt Car-Matchers u haar te contacteren (zie contactgegevens onderaan de Gebruiksvoorwaarden ).

 5. Car-Matchers spant zich in om de Website met alle redelijke middelen te beveilig en eventuele ongemakken, veroorzaakt door technische fouten, zoveel als mogelijk te beperken. Car-Matchers kan evenwel niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet - toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan Car-Matchers u dan ook geen ononderbroken toegang garanderen.

  Car-Matchers is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdverlies, emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstderving, etc.).

  Car-Matchers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verklaringen gedaan of gepubliceerd door derden en heeft geen enkele verplichting om onjuiste gegevens, informatie, conclusies of adviezen gepubliceerd door derden met betrekking tot deze of iedere andere informatiebron verstrekt door Car-Matchers te corrigeren.

  Echter, niets in deze Gebruiksvoorwaarden sluit de aansprakelijkheid van Car-Matchers voor opzet of bedrog uit .

 6.  Links naar websites van derde partijen: Deze Website kan hyperlinks naar andere websites bevatten waarover Car-Matchers geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Car-Matchers biedt geen enkele garantie voor de volledigheid of juistheid van de inhoud, of over de beschikbaarheid van deze websites en aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

 7.  Intellectuele eigendom: Alle teksten, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden die op deze Website worden weergegeven, zijn eigendom van Car-Matchers en/of haar licentiegevers en mogen slechts gereproduceerd of meegedeeld worden aan het publiek na de uitdrukkelijke, voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Car-Matchers en/of de betrokken licentiegever .

  De naam en het logo van Car-Matchers en de producten en eventuele diensten door haar aangeboden, zijn merken en handelsnamen beschermd door nationaal recht. Deze Website is onderworpen aan het Belgische recht en de auteursrechten dienaangaande behoren toe aan Car-Matchers.

 8. Bescherming van de persoonsgegevens: Alle persoonsgegevens die Car-Matchers verzamelt via de Website wordt verwerkt conform de privacy verklaring . De gegevens die u ingeeft op de Website zijn vertrouwelijk. Car-Matchers is verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens in overeenstemming met de Belgische Privacywet van 8 december 1992 alsook met de toekomstige Europese Verordening 2016/579 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffen de het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

 9. Toepasselijk recht en rechtbank: Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan, en alle geschillen dienaangaande dienen beslecht te worden in overeenstemming met het Belgische recht. Elk geschil aangaande het bestaan of de toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden en de interpretatie of uitvoering ervan valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar Car-Matchers haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.

 10.  Divers: Indien enig deel of enige clausule van de Gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of onafdwingbaar wordt bevonden om welke reden ook, zullen de overige delen of clausules hierdoor niet worden aangetast en geldig en afdwingbaar blijven, alsof de ongeldige of onafdwingbare delen of clausules niet in de Gebruiksvoorwaarden begrepen zijn. Elke ongeldige of onafdwingbare clausule zal onmiddellijk vervangen worden door een bepaling die, in zover dit kan, het dichtst benadert wat Car-Matchers in het bedoelde deel of de bedoelde clausule nastreefde.

 11. Contact: Indien u nog verdere informatie wenst of opmerkingen heeft , gelieve Car-Matchers dan te contacteren op: Car-Matchers/Words in Gear BV , Tweelingenstraat 74 bus 202, 2018 Antwerpen (België), service@car-matchers.be


 

Contact

Car-Matchers/Words in Gear BV
Tweelingenstraat 74 bus 202
2018 Antwerpen (België)

Sociale media